پدر، در وصف کلمه ی پدر نمیتونم چیزی بگم، چون واژه ها قادر به توصیف اون همه بزرگی و حس نیست ...
من پدرمو در دوران جوانی از دست دادم، قد پدراتونو بدونید .